AGB - Almindelige forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle salg til køber, bestiller og aftalepartner, i det følgende kaldet kunde, sker, medmindre der i det enkelte tilfælde er truffet andre skriftlige aftaler, udelukkende under følgende betingelser:

 

1.    Gyldighedsområde, generelt

Det er udelukkende vores forretningsbetingelser, som gælder! Forretningsbetingelser fra vore kunder, som afviger fra vores forretningsbetingelser, anerkendes ikke af os, medmindre vi udtrykkeligt har samtykket skriftligt til, at de skal gælde. Vore forretningsbetingelser gælder også, hvis vi uden forbehold udfører bestillingen, selvom vi kender til forretningsbetingelser, som er i modstrid med eller afviger fra vore forretningsbetingelser. Vore forretningsbetingelser gælder også for alle fremtidige handler med vore kunder. Den p.t. aktuelle udgave af disse Almindelige Forretningsbetingelser står til enhver tid til disposition for kunden til at downloade på www.eurotec.team.

 

2.    Tilbud, skriftlig affattelse

Vore tilbud er ikke bindende og fritblivende indtil vores endelige ordrebekræftelse. Indgåelse af ordrer og aftaler samt handler, som er formidlet af vore repræsentanter, bliver først bindende med vores skriftlige ordrebekræftelse. Mundtlige aftaler, også i forbindelse med ordreafviklingen, har ingen gyldighed, hvis de ikke er bekræftet skriftligt af os.

 

3.    Priser, emballage, modregning

Hvis der ikke fremgår andet udfra ordrebekræftelsen, gælder vore priser fra fabrikken, eksklusive emballage. Denne bliver faktureret separat. Min. ordrebeløbet er 50,- euro. For mindre mængder beregner vi et engangsbeløb for bearbejdning på 30,- euro.

a) Den lovpligtige moms er ikke inkluderet i vore priser. Den angives og kræves separat på fakturaen i den størrelsesorden, som gælder på dagen for faktureringen.

d) Ret til modregning kan vores kunde kun gøre gældende, hvis modkrav er retskraftigt fastslået eller ubestridt eller anerkendt. Udøvelsen af en tilbagebeholdelsesret forudsætter, at modkravet resulterer af det samme aftaleforhold.

 

4.    Levering, leveringstid og force majeure

Såfremt der ikke er fastlagt andet, er stedet for ydelsen vores forretningslokaler. Forsendelsen af varen foretages af en af os bemyndiget tredjemand på kundens risiko og bekostning.

Fra det tidspunkt, hvor vi har stillet varen parat til levering og meddelt kunden forsendelsesberedskabet, oppebærer kunden risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af genstanden. Det gælder også, hvis forsendelsen forsinkes på grund af omstændigheder, vi ikke skal stå inde for.

Et rettidigt tidspunkt for overdragelsen af varen til en spedition forudsætter, at vores kunde har bestilt rettidigt. Ved rettidig overdragelse af varen til den pågældende spedition fralægger vi os ethvert ansvar for en forsinket levering til kunden. Det gælder også, hvis der er aftalt et leveringstidspunkt med kunden, især på en byggeplads. Hastetillæg, som er krævet i denne forbindelse, kan kun eftergives kunden, hvis der foreligger et retsgrundlag for, også at fratrække speditøren dette tillæg.

Angivelser om leveringstider skal generelt kun anses som omtrentlige og ikke bindende. De begynder på datoen for vores ordrebekræftelse, men ikke inden en fuldstændig klarlægning af alle ordrens enkeltheder. De er overholdt, hvis varen inden leveringsfristens udløb har forladt vores fabrik eller er meldt parat til forsendelse. De forlænges, uagtet vores rettigheder på grund af kundens forsinkelse, med den periode, kunden er i mora med sine forpligtelser over for os fra denne eller andre ordrer.

Bl.a. fritager følgende grunde os – også over for vore leverandører – fra forpligtelsen til at overholde leveringstiden og berettiger os til at forlænge leveringstider, til at udføre delleveringer eller til fuldstændig eller delvis annullering af en endnu ikke udført del af ordren, uden at vi herved bliver forpligtede til skadeserstatning, på betingelse af, at vi ikke har gjort os skyldige i forsætlighed eller grov uansvarlighed. Driftsafbrydelser og leveringsproblemer af enhver art, f.eks. maskin-, vare-, materiale- eller brændstofmangel, eller force majeure-hændelser, f.eks. eksport- og importforbud, brand, strejke, lock-out samt foranstaltninger fra myndighedernes side, som påvirker produktionsomkostninger og forsendelse negativt.

 

5.    Forsendelse

Forsendelsen foregår på kundens regning og risiko, også hvis der er aftalt franko levering. Merudgifter for ekspresforsendelse foretages under alle omstændigheder på kundens bekostning. Fragtomkostninger, som betales af os, skal kun anses for at være fragtudlæg for kunden. Meromkostninger for fragt for haste- og ekspresgods foretages på kundens omkostning, også hvis vi i det enkelte tilfælde har overtaget transportomkostningerne.

Vare, som er meldt parat til forsendelse, skal straks overtages og beregnes som leveret ab fabrik. Hvis varen sendes til udlandet eller umiddelbart til tredjemand, skal undersøgelsen og godkendelsen foretages i vores fabrik, ellers regnes varen for leveret i overensstemmelse med aftalen under udelukkelse af enhver reklamation. Risikoen - også for en beslaglæggelse - overgår til kunden ved overdragelsen af varen til speditøren eller fragtføreren, dog senest, når varen forlader vores firma. For tilbagesendinger kræves generelt en forudgående aftale med vores salgskontor. Varer uden mangler tages kun tilbage med vores udtrykkelige samtykke. Varerne bliver så godskrevet med fradrag på 25 % returneringsgebyr pr. position eller mod mindst 50 euro omkostninger for genindlagring. Belastningsmeddelelser bliver generelt ikke anerkendt.

 

6. Mønsterbeskyttelse og beskyttelsesrettigheder

Kunden bærer alene ansvaret og hæfter for, at den vare, han har bestilt, ikke krænker tredjemands beskyttelsesrettigheder. Fra vores side bliver der ikke foretaget nogen kontrol i denne henseende. Kunden fritager os fra krav fra tredjemand pga. undladelse eller skadeserstatning. Hvis der stilles krav mod os for undladelse, oppebærer kunden procesomkostningerne og yder os erstatning for den skade, som er opstået hos os.

 

 

7. Godkendelse, mængdetolerancer og afsendelsesordrer

Ved indgåelser af kontrakter med fortløbende levering skal varen aftages i så vidt muligt ens månedlige mængder under hele aftaletiden. Ved ikke rettidig anfordring er vi, efter forgæves fastsættelse af en yderligere frist, berettiget til at foretage inddelingen efter eget skøn eller at annullere den endnu ikke udførte del af aftalen eller at kræve skadeserstatning på grund af manglende opfyldelse. Ved afsendelsesordrer skal anfordringerne generelt foretages i løbet af 12 kalendermåneder. Større eller mindre leveringer på op til 10% af bestillingen er tilladt.

 

 

8.1 Betalingsbetingelser – Faktura, tilbageholdelse

Fakturaer skal uafhængigt af modtagelsen af varen og uden hensyn til rettigheden til reklamation betales i løbet af 10 dage fra fakturadatoen med 2% skonto eller netto i løbet af 30 dage.

For betaling med accept eller kundeveksel kræves en særlig, forudgående skriftlig aftale. Ved betaling mod accept, løbetid ikke over 3 måneder, udstedt inden for 1 uge efter fakturadatoen, beregnes diskontoudgifter.

Krediteringer for veksler eller check gælder under forbehold af modtagelsen og uden hensyn til købsprisens tidligere forfald, hvis kunden er i mora. De foretages med validering på den dag, hvor vi kan råde over modværdien; diskontoudgifter beregnes med den aktuelle diskontosats.

Ved overskridelser af betalingsfrister kan der, under forbehold af andre rettigheder, beregnes renter og provisioner i henhold til de aktuelle diskontoudgifter for kassekreditter, dog mindst renter på 5% over den tilsvarende diskontsats fra Deutsche Bundesbank.

Alle vore krav forfalder omgående til betaling, uafhængigt af eventuelt modtagne og godskrevne vekslers løbetid, hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, eller hvis vi bliver bekendt med forhold, som efter vores mening egner sig til at mindske kundens kreditværdighed.

I så fald er vi også berettigede til kun at udføre udestående leveringer mod forudbetaling og at træde tilbage fra aftalen efter en rimelig ekstra frist og kræve skadeserstatning på grund af manglende opfyldelse. Vi kan desuden forbyde det videre salg og den videre forarbejdning af den leverede vare og forlange tilbagelevering eller overdragelse af den middelbare ejendomsret på den leverede vare på kundens bekostning. Kunden giver os allerede nu fuldmagt til at betræde kundens firma i de nævnte tilfælde og tage den leverede vare tilbage.

Vi har krav på de sikkerheder for vore fordringer, som er normale alt efter art og omfang, også selvom de er betingede eller befristede. En modregning eller tilbageholdelse af betalinger på grund af modkrav eller reklamationer af en eller anden grund er udelukket, med undtagelse af ubestridte eller retskraftigt fastslåede krav.

        

8.2 Betalingsbetingelser for Webshop-kunder

Betaling udelukkende pr. forudbetaling. Efter bestillingsproceduren i vores online-shop modtager du en e-mail med vores forretningskontos kontodata. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto inden for 7 dage. Vi kan først udføre din ordre efter modtagelsen af din betaling.

 

9. Ejendomsforbehold

Indtil fuldstændig betaling af alle gældsforpligtelser fra forretningsforbindelsen og især indtil alle veksler og checks, som er givet i betaling, er indløst, også finansveksler, forbliver den af os leverede vare vores ejendom og kan tages tilbage igen på kundens bekostning i tilfælde af betalingsmora. Kunden er indtil dette tidspunkt ikke berettiget til at pantsætte varen eller at overdrage den som sikkerhed til tredjemand; han må kun videresælge eller forarbejde den inden for rammerne af sine løbende forretningsforbindelser. Kunden skal omgående underrette os om fogedudlæg eller enhver anden forringelse af vores rettigheder fra tredjemand.

I tilfælde af videreforarbejdning erhverver kunden ingen ejendomsret i den af os leverede vare iht. § 950 BGB (tysk borgerlig ret), da en eventuel forarbejdning fra kundens side foretages på vegne af os.

Den nye fremstillede genstand tjener med forbehold af andre leverandørers rettigheder til vores sikring udfra forretningsforbindelsen op til vores totale kravs beløb. Den varetages af kunden for os og regnes som vare i overensstemmelse med disse betingelser. Hvis genstanden blandes eller på anden måde forbindes med andre genstande, som ikke tilhører os, erhverver vi i det mindste medejendomsret i den nye genstand i samme forhold som aftalegenstandens værdi sammenholdt med de andre forarbejdede genstande. Hvis kunden sælger den af os leverede vare, uanset i hvilken tilstand, så afstår han allerede nu indtil fuldstændig betaling af alle vore krav fra vareleveringer de krav, som opstår for ham mod sin aftager udfra salget samt alle rettigheder af accessorisk karakter, til os. På vores anmodning er kunden forpligtet til at bekendtgøre afståelsen til underbestillere og give os de nødvendige oplysninger for at gøre vore rettigheder gældende mod underbestillerne samt at udlevere dokumenterne. Hvis værdien af de sikringer, som er givet os, overstiger vore leveringskrav med mere end 20%, er vi i denne henseende forpligtet til tilbageoverdragelse på kundens opfordring. Hvis ejendomsforbeholdet eller afståelsen alt efter den ret, i hvis område varen befinder sig, ikke er gyldigt, så gælder den sikkerhed, som svarer til ejendomsforbeholdet eller afståelsen på dette område, som aftalt. Hvis der hertil kræves kundens medvirken, skal han træffe alle forholdsregler, som er nødvendige for begrundelsen af sådanne rettigheder.

 

10. Reklamationer og ansvar

Ret til garantiydelser fra vores kunde forudsætter, at denne korrekt er efterkommet sine lovpligter iht. §§ 377, 378 HGB (tysk handelslov) med hensyn til undersøgelses- og påtalingsforpligtelser. Hvis der foreligger mangler, er vi efter eget valg berettiget til at udbedre manglen eller levere erstatning; hvis vi ikke er indstillet på dette eller ikke i stand til det, især hvis udbedringen af manglen / erstatningsleveringen forsinkes ud over et rimeligt tidsrum på grund af forhold, som vi skal stå inde for, eller hvis udbedringen af manglen / erstatningsleveringen på anden måde slår fejl, er vores kunde efter eget valg berettiget til at annullere aftalen eller kræve en tilsvarende prisnedsættelse. Såfrem der i den nedenstående ikke fastlægges andet, er videregående krav fra kunden udelukket, uanset de retlige grunde. Vi bærer ikke ansvaret for skader, som ikke er opstået på den leverede genstand selv. Især bærer vi ikke ansvaret for kundens tabte fortjeneste eller andre økonomiske skader.

Den ovenstående fritagelse for ansvar gælder ikke, hvis skadens årsag skyldes forsætlighed eller grov uansvarlighed; desuden gælder den ikke, hvis kunden gør skadeserstatningskrav gældende på grund af manglende opfyldelse i tilfælde af, at en tilsikret egenskab mangler. Hvis vi uagtsomt misligholder en pligt, som er væsentlig for aftalen, er vores erstatningspligt for person- og tingskader begrænset til vores produktansvarsforsikrings dækningsbeløb. Efter kundens ønske er vi gerne parate til at give indblik i vores police. Garantiperioden er 6 måneder fra risikoovergangen. Denne periode er en forældelsesfrist. Fristen gælder også for krav iht. §§ 1,4 i produktansvarsloven. Hvis vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder det også for vore ansattes, arbejdstageres, medarbejderes, repræsentanters og medhjælperes personlige ansvar. En returnering af en reklameret vare må ikke foretages uden forudgående indhentning af vores skriftlige samtykke, da vi ellers kan nægte modtagelsen på afsenders bekostning. Varer, som er forarbejdet delvist eller fuldstændigt, bliver under ingen omstændigheder taget tilbage.

Såfrem de står til rådighed, er kunden forpligtet til ved hjælp af tekniske beskrivelser og på grundlag af hans faglige viden at kontrollere, at det købte produkt kan bruges til hans påtænkte anvendelsestilfælde, og gøre sig fortrolig med brugen af dette produkt. Hvis han ikke er fortrolig med brugen, står medarbejdere fra vores firma rådgivende til rådighed for ham.

For alle oplysninger og rådgivninger fra vores medarbejdere gælder, at disse gives omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Disse oplysninger og rådgivninger er under ingen omstændighed en erstatning for arkitekters og fagplanlægningsvirksomheders rådgivningsydelse og byggeledsagende serviceydelser. Kun hertil autoriserede erhvervsgrupper er berettiget hertil.

 

11. Opfyldelsessted, værneting, diverse

Forbrugerinformation: Manglende deltagelse i en bilæggelsesproces ved stridigheder. Vi er hverken indstillet på eller forpligtet til at deltage i en bilæggelsesproces ved stridigheder ved en forligsinstitution for forbrugere. Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser udfra denne aftale, også for check- og vekselforpligtelser, er vores firmas hjemsted. Værneting for alle retstvister udfra aftaleforholdet er, såfremt vores kunden er næringsdrivende, efter vores valg byretten i Hagen.

Aftaler med vores kunde hører udelukkende ind under tysk ret under udelukkelse af UN-købeloven fra 11.04.1980. Aftalesproget er tysk.

 

Hagen, den 16.02.18

 

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5

D-58099 Hagen

Forretningsledelse:

Markus Rensburg, Gregor Mamys

 

Registerdomstol: Byretten i Hagen 

Registernummer: HRB 3817 

CVR/VAT: DE 812674291 

Skattenummer: 321/5770/0639

Tel. 00492331 - 6245-0 Fax 00492331 - 6245-200 info@eurotec.team www.eurotec.team

 

Databeskyttelse og ansvarsfraskrivelse

1. Online-tilbuddets indhold:

E.u.r.o.Tec GmbH fralægger sig enhver garanti for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden og kvaliteten af de oplysninger, som er stillet til rådighed. Krav om ansvar mod E.u.r.o.Tec GmbH, som relaterer til skader af materiel eller ideel natur, og som er forårsaget af brugen eller den manglende brug af de tilbudte informationer eller af brugen af forkerte og ufuldstændige informationer, er generelt udelukket, såfremt der ikke fra E.u.r.o.Tec GmbH's side påvisligt foreligger en forsætlig eller uansvarlig skyld. Alle tilbud er fritblivende og uden forbindende. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at forandre, supplere, slette dele fra sider eller hele tilbuddet uden særligt varsel eller at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller endeligt.

 

2. Henvisninger og links:

E.u.r.o.Tec GmbH erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linket blev sat, ikke kunne ses illegale indhold på de linkede sider. Vi har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning, indholdene eller ophavsrettigheder fra linkede/forbundne sider. Derfor tager vi hermed udtrykkeligt afstand fra indholdene fra alle linkede/forbundne sider, som er blevet ændret, efter at linket er sat. Dette gælder for alle links og henvisninger, som er sat inden for vores internettilbud, samt for eksterne notater i gæstebøger, diskussionsforummer, linklister, mailinglister, som er indrettet af E.u.r.o.Tec GmbH, samt i alle andre former for databaser, hvor der er mulighed for eksterne skriveadgange til disses indhold. For illegale, fejlagtige eller ufuldstændige indhold og især for skader, som opstår ved brugen eller manglende brug af sådanne tilbudte informationer, hæfter alene udbyderen af den side, der er henvist til, ikke den, som blot via links henviser til den pågældende offentliggørelse.

 

3. Ophavs- og beskyttelsesrettigheder:

Tekster, billeder, grafikker, klange, musik, animationer og videoer samt deres placering er underkastet loven om ophavsret samt andre beskyttelseslove. En mangfoldiggørelse, ændring, transfer eller offentliggørelse af denne websides indhold - også delvis - er forbudt i enhver form, bortset fra til private, ikke kommercielle formål. Alle identifikationstegn, som denne webside indeholder (beskyttede varemærker som logoer og forretningsmæssige betegnelser) er ejendom af E.u.r.o.Tec GmbH eller tredjemand og må ikke bruges, vedvarende downloades, kopieres eller udbredes uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

4.1 Databeskyttelse:
Personlige data, som du overdrager til os via denne webside, for eksempel ved forespørgsler eller bestillinger, vil blive behandlet fortroligt af os og ikke blive givet videre til tredjemand. Når du afsender disse angivelser, erklærer du dig dermed indforstået med, at dine data bliver registreret i vores edb-system til behandling i overensstemmelse med den tyske lov om databeskyttelse. 

 

4.2 Databeskyttelse Facebook "synes jeg godt om" - knap:

På vores webside findes der programmer (plug-ins) fra det sociale netværk Facebook. Disse bruges udelukkende af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Disse plug-ins er i forbindelse med vores internetpræsentation gjort tydelige med Facebook logoet eller angivelsen "synes jeg godt om". Når du besøger en webside fra vores internetpræsentation, som indeholder sådan en plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse med Facebook's servere, og herved sendes plug-ins'ens indhold til din browser og integreres fra den til den viste website. På den måde ledes den oplysning, at du har besøgt vores webside, videre til Facebook. Hvis du under besøget på vores webside er logget på hos Facebook via din personlige brugerkonto, kan Facebook tilordne dette websidebesøg til denne konto. Ved interaktion med plug-ins, f.eks. ved at klikke på "synes jeg godt om"-knappen eller ved at efterlade en kommentar, bliver de tilsvarende informationer sendt direkte til Facebook og gemt der. Hvis du vil forhindre en sådan datatransfer, skal du logge dig fra under din Facebook-account, inden du besøger vores internetpræsentation. Formål og omfang af Facebooks dataindhentning og den videre bearbejdning der og brug af dine data samt dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder for sikring af dit privatliv kan findes under henvisningerne om databeskyttelse hos Facebook (http://dede.facebook.com/privacy/explanation.php).

 

5. Retgyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse:

Der opstå ikke noget kontraktforhold ved brugen af denne webside. Brugen af denne webside sker på egen risiko. Vi udelukker udtrykkeligt ethvert ansvar for skader inklusive følgeskader, som på nogen måde står i forbindelse med din adgang til vores webside. Det gælder især for skader, som opstår f.eks. på grund af virusser på din computer eller dit edb-anlæg eller ved, at du stoler på denne websides oplysninger - også dermed forbundne websider eller oplysninger fra tredjemand, som man kommer frem til via denne webside.

 

Hagen, den 16.02.18

 

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5

D-58099 Hagen

Forretningsledelse:

Markus Rensburg, Gregor Mamys

 

Registerdomstol: Byretten i Hagen

Registernummer: HRB 3817

CVR/VAT: DE 812674291

Skattenummer: 321/5770/0639

Tel. 00492331 - 6245-0 | Fax 00492331 - 6245-200 | info@eurotec.team | www.eurotec.team

 

Henvisning om databeskyttelse

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies", tekstfiler, som bliver gemt på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De oplysninger om din brug af denne webside, som denne cookie genererer, overføres som regel til en server fra Google i USA og gemmes der.

I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne webside, forkortes din IP-adresse af Google inden for landene i den Europæiske Union eller i andre af EØS' lande. Kun i undtaglsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet der. IP-anonymiseringen er aktiv på denne webside. På bestilling af denne websides ejer vil Google bruge disse informationer til en evaluering af din brug af websiden for at opstille rapporter om websideaktiviteten og for at levere yderligere tjenester vedrørende brug af websider og internet for websidens ejer.

Den IP-adresse, din browser har leveret inden for rammerne af Google Analytics sammenføres ikke med andre data fra Google. Gemning af cookies kan forhindres ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på at du i denne situation ikke vil kunne benytte alle websidens funktioner. Du kan yderligere forhindre indhentning af de af cookies genererede data og indhentede data (inkl. din IP-adresse) om din brug af websiden af Google samt bearbejdning af disse data gennem Google ved at downloade og installere browser-plugin fra følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ved alt andet overholder firmaet Eurotec naturligvis de gældende tyske love, i denne forbindelse især den tyske telemedielov (TMG).